Warunki Korzystania

1. Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania, a także prawa i obowiązki użytkowników oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności Operatora serwisu internetowego PushAd, znajdującego się pod adresem https://www.push-ad.com/pl

2.Słowniczek

Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:

Operator – PushAd Software Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, z adresem al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000676524, posiadającą NIP PL5213780119 REGON 367216448 tj. podmiot udostępniający zasoby Serwisu oraz Aplikację;

API – funkcjonalność Aplikacji umożliwiająca zintegrowanie jej z aplikacjami zewnętrznymi, używanymi przez Użytkownika.

Aplikacja – aplikacja internetowa umożliwiająca Użytkownikom – w zależności od wybranego pakietu – budowanie bazy subskrybentów na Push Notyfikacje, wysyłanie Push Notyfikacji, przeglądanie statystyk w zakresie pozyskanych subskrybentów i wysłanych notyfikacji.

Cennik – publikowany na stronie internetowej https://push-ad.com/pl/cennik wykaz obowiązujących opłat za korzystanie z poszczególnych pakietów w ramach Aplikacji.

Hasło – stworzony przez Użytkownika ciąg minimum 8 (ośmiu) znaków składających się z małych i dużych liter, cyfr lub znaków specjalnych, używany do zabezpieczenia dostępu do Aplikacji oraz do innych serwisów Operatora, które Użytkownik zobowiązuje się zmieniać co najmniej raz na 90 dni, na inne niż 4 ostatnie hasła. Hasło wymagane jest do zalogowania się na Serwis przez Użytkownika.

Login – podany przez Użytkownika przy rejestracji adres email, wykorzystywane przy korzystaniu z Aplikacji oraz do innych serwisów Operatora.

Dane osobowe- oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizyczne.

Przetwarzanie danych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Rozporządzenie 2016/679 – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oraz wszelkie akty wykonawcze do tego Rozporządzenia 2016/679  , jak również wszystkie wiążące wytyczne organów powołanych do kontroli wykonywania Rozporządzenia 2016/679. 

Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część.

Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym https://push-ad.com/pl, umożliwiający m.in. korzystanie z Aplikacji.

Usługi – usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, które dzielą się na:

– Usługi Informacyjne – polegające na udostępnianiu w Serwisie informacji z szeroko pojmowanego zakresu prowadzenia komunikacji za pomocą Push Notyfikacji.

– Usługi Informatyczne – polegające na udostępnieniu przez Operatora Aplikacji.

Użytkownik – osobę posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Usług. Użytkownikiem może być ponadto osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, a która korzysta z Usług świadczonych przez Operatora.

3. Wymagania techniczne

Do korzystania z Serwisu koniecznym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet, aplikacji służącej do przeglądania zawartości sieci Internet (przeglądarka), a do korzystania z Aplikacji – oprócz w/w – także konto poczty elektronicznej (email). Użytkownik bądź inna osoba odwiedzająca Serwis są zobowiązani zapewnić we własnym zakresie powyższe urządzenie oraz konieczne oprogramowanie.

4. Pierwsze skorzystanie z Aplikacji

W celu korzystania z Aplikacji Użytkownik zobowiązany jest za pośrednictwem formularza znajdującego się pod adresem https://app.push-ad.com/?run=onboard/newRegistration/, podać swój adres e-mail oraz adres strony. Pomyślne przeprowadzenie powyższych czynności umożliwia pierwsze skorzystanie z Aplikacji.

Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia świadczenia przez Operatora Usługi jest zaakceptowanie bez uwag Regulaminu.

5. Funkcjonalność Aplikacji

Użytkownik za pomocą Aplikacji może:

– wygenerować kod umożliwiający zintegrowanie witryny internetowej użytkownika z Aplikacją;

– pozyskiwać subskrybentów (osoby które wyrażą zgodę w przeglądarce internetowej Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari, na wysyłanie przez witrynę internetową notyfikacji do przeglądarki internetowej);

– dokonywać segmentacji odwiedzających witrynę, zarządzać segmentami;

– definiować triggery oraz określać odbiorców wysyłek notyfikacji;

– generować wygląd notyfikacji w zakresie jaki umożliwia to natywny format danej przeglądarki internetowej;

– wysyłać notyfikacje do subskrybentów na ekrany ich komputerów, telefonów i tabletów do wersji wyszukiwarek, które dają taką możliwość;

– przeglądać statystyki liczby subskrybentów, liczby wysłanych notyfikacji oraz ich skuteczności.

6. Pakiety

Użytkownik może wykupić miesięczny, półroczny lub roczny dostęp do Aplikacji i z niej korzystać na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Wysokość ceny za dany pakiet uzależniona jest od rodzaju Pakietu oraz liczby subskrybentów, których Użytkownik posiada. Użytkownik może też wykupić plan niestandardowy ustalany pod jego wymagania.

Użytkownik korzystając z Aplikacji w wersji płatnej, wybierając określony plan taryfowy (abonament) wyraża zgodę na cykliczne, co trzydziestodniowe pobieranie przez Operatora Płatności (PayU S.A. lub Stripe) z karty płatniczej, kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości opłaty za plan taryfowy. Opłata będzie pobierana przez Operatora Płatności raz na 30 dni. W przypadku braku wystarczających środków na wskazanej karcie płatniczej lub w przypadku braku podania karty płatniczej, użytkownik otrzyma przypomnienie o potrzebie uzupełnienia środków na karcie lub opłacenia proformy. W przypadku braku płatności przez okres 14 dni, zostanie włączony samoczynnie plan Freemium, aż do czasu uregulowania zaległej należności. W ciągu 24h od opłacenia należności, zostanie przywrócony pierwotnie wybrany plan. W czasie przełączenia na plan Freemium, dla danego konta obowiązuje funkcjonalności zasady przewidziane dla konta Freemium.

Użytkownik w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecania stałego polecenia zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności (PayU S.A. lub Stripe). PayU lub Stripe pośrednicząc w dokonaniu płatności, udostępnią narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów kart), umożliwiające przypisanie do konta Użytkownika unikalnego identyfikatora, za pomocą którego, Użytkownik cyklicznie dokonuje płatności na rzecz firmy.

Użytkownik w dowolnej chwili może wyłączyć cykliczne pobierane środków z karty w USTAWIENIAch KONTA w zakładce PŁATNOŚCI.

Jeżeli użytkownik nie chce korzystać w płatnej wersji Aplikacji, może skorzystać z wersji Freemium. Wersja Freemium umożliwia Operatorowi wyświetlanie rotacyjnej reklamy w polu widgetu dzwonka (z adresem URL), wysyłania powiadomień do subskrybentów użytkownika, wykorzystanie kodu PushAd jako kontenera, dla innych skryptów komercyjnych.

Z tytułu prowadzonych kampanii reklamowych przez Pushad użytkownikowi może przysługiwać wynagrodzenie za użycie bazy subskrybentów do działań reklamowych, regulowane oddzielnymi umowami.

Założenie konta Freemium nie wymaga dokonania żadnej płatności.

7. Obowiązki Użytkownika i innej osoby odwiedzającej Serwis

Użytkownik zobowiązany jest do podania w trakcie procesu tworzenia Loginu i Hasła prawdziwych danych osobowych i kontaktowych, niezbędnych dla prawidłowej realizacji Usługi informatycznej a także do ich aktualizacji. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu naruszenia wyżej określonego obowiązku.

Użytkownik i inna osoba odwiedzająca Serwis zobowiązani są do korzystania z Serwisu i Aplikacji w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności zobowiązani są szanować dobra osobiste i prawa własności intelektualnej osób trzecich.

Użytkownik dla ochrony swoich interesów powinien zachować w tajemnicy dane umożliwiające dostęp do Aplikacji tym bardziej, że umożliwiają mu one dostęp również do innych serwisów Operatora. W przypadku, gdy Użytkownik utraci te dane, możliwe jest odzyskanie Loginu i wygenerowanie nowego Hasła za pośrednictwem opcji „Zapomniałeś hasła?”. Po wybraniu tej opcji należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez Serwis. Po 5 nieudanych próbach logowania, konto jest blokowane czasowo.

Dla swojego bezpieczeństwa, Użytkownik wybierając hasło powinien wybrać hasło bezpieczne tzn. ciąg minimum 8 (ośmiu) znaków składających się z małych i dużych liter, cyfr lub znaków specjalnych oraz dokonywać jego zmiany co najmniej raz na 90 dni,  na inne niż ostatnie 4 stosowane w Aplikacji hasła .

Użytkownik zobowiązany jest wykorzystywać API wyłącznie dla celów, realizacji umowy o świadczenie Usługi. Tym samym zabronione jest wykorzystywanie API do innych celów, w tym do importu danych i Dokumentów Użytkownika zgromadzonych w ramach Aplikacji do innych programów czy aplikacji.

Użytkownik i inna osoba odwiedzająca Serwis ponoszą całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie do Serwisu i Aplikacji treści, w szczególności za dane niezbędne do prawidłowego wyliczania wysokości należności publicznoprawnych.

Operatorowi względem Użytkownika przysługuje prawo do zawieszenia bądź pozbawienia dostępu do Aplikacji w przypadku, gdy Użytkownik wykracza przeciw postanowieniom Regulaminu lub jego działania mogą zagrozić bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Serwisie bądź Aplikacji lub jego działania godzą w dobre imię Operatora bądź renomę Serwisu bądź Aplikacji.

W przypadkach wskazanych w ust. 6 Użytkownikowi nie przysługuje zwrot opłat, które uiścił w oparciu o Regulamin i Cennik.

8. Odpowiedzialność Operatora

Aplikacja stanowi jedynie wsparcie dla prowadzenia przez Użytkownika działalności gospodarczej i tym samym Operator nie ponosi jakiekolwiek odpowiedzialności związanej z tak prowadzoną przez Użytkownika działalnością gospodarczą.

Operator zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko osoby go odwiedzającej.

Operator zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia Usług w przypadku awarii bądź modernizacji technicznej Serwisu bądź Aplikacji. Zaprzestanie świadczenia Usługi Informatycznej przez okres dłuższy niż 24 h w miesiącu nie rodzi po stronie Operatora żadnej odpowiedzialności. W przypadku zaprzestania świadczenia Usługi Informatycznej przez okres dłuższy niż 48 h w danym miesiącu, Użytkownik będzie uprawniony do żądania obniżenia wynagrodzenia za dany miesiąc wskazanego w Cenniku o 3% wartości planu taryfowego za każde pełne 24 godziny ponad wymiar czasowy wskazany powyżej.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość czy rzetelność danych kontrahenta uzyskanych przez Użytkownika przy wykorzystaniu funkcjonalności Aplikacji opisanej w § 6 ust. 4.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści reklam i materiałów promocyjnych zamieszczanych w Serwisie czy Aplikacji, bądź rozsyłanych Użytkownikom, w ramach świadczenia przez Operatora usług reklamowych na rzecz innych podmiotów.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego działania sprzętu lub oprogramowania Użytkownika i innej osoby odwiedzającej Serwis.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do Aplikacji.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia lub błędnego działania Serwisu czy Aplikacji, oraz nieprawidłowego korzystania z Serwisu czy Aplikacji przez Użytkownika i innej osoby odwiedzającej Serwis chyba, że szkody te wynikają z umyślnego działania Operatora.

Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu czy Aplikacji przez Użytkownika bądź inna osobę odwiedzającą Serwis w sposób sprzeczny z postanowieniami prawa, w tym także w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

9. Postępowanie reklamacyjne

Wszelkie ewentualne reklamacje Użytkownik bądź inna osoba odwiedzająca Serwis winni zgłaszać na piśmie na adres wskazany w oznaczeniu Operatora, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected], pod rygorem ich nieuwzględnienia.

Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji, imię i nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis.

Operator rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia chyba, że koniecznym będzie dla rozpatrzenia reklamacji dostarczenie Operatorowi dodatkowych informacji. W takim przypadku termin 14 dni liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres email podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

10. Ochrona praw własności intelektualnej

Wybór i układ treści udostępnianych w Serwisie oraz Aplikacja stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i jako takie korzystają z ochrony przewidzianej w przepisach prawa.

Z ochrony wskazanej w ust. 1 korzystają również wszelkie inne utwory, znaki towarowe oraz inne elementy takie jak m.in. teksty, zdjęcia czy multimedia umieszczone w Serwisie bądź w Aplikacji.

Korzystanie z Serwisu bądź Aplikacji przez Użytkownika bądź inną osobę odwiedzającą Serwis nie oznacza nabycia przez nie jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnionych utworów.

Zabronione jest kopiowanie czy modyfikowanie jakiejkolwiek części Serwisu bądź Aplikacji w całości lub części a także modyfikowanie czy wykorzystywanie w sposób inny niż określony w Regulaminie, bez uprzedniej zgody Operatora, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

11. Ochrona danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:

·         Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka PushAd Software Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-807), ul. Aleje Jerozolimskie 94 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000676524, NIP: 5213780119, REGON: 367216448.

·         Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Krzysztofa Radtke, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: [email protected].

·         Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą w celu realizacji przedmiotu umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

·         Odbiorcą danych osobowych Użytkownika będą współpracownicy i pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.

·         Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;

·         Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane do czasu zakończenia współpracy.

·         Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.

·         Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Użytkownika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

·         Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji przedmiotu umowy.

12. Polityka prywatności

W ramach świadczenia Usług Operator bądź podmioty przez niego upoważnione są uprawnione do zbierania i przetwarzania danych niezbędnych do świadczenia Usług.

Operator oświadcza, że używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis pozwala na jego identyfikację celem optymalizacji korzystania z Serwisu i Aplikacji.

Operator oświadcza, że gromadzi informacje o osobach odwiedzających Serwis czy korzystających z Aplikacji wyłącznie na swoje potrzeby, a udostępnianie informacji osobom trzecim możliwe jest tylko, gdy:

– wymagają tego przepisy prawa;

– w celu świadczenia Usług i po uzyskaniu stosownej zgody Użytkownika;

Operator zastrzega sobie prawo do sporządzania statystyk charakteryzujących populację Użytkowników bądź innych osób odwiedzających Serwis w celu przedstawiania ich potencjalnym partnerom handlowym.

Szczegółowy zakres Polityki Prywatności został opisany pod adresem: https://push-ad.com/pl/polityka-prywatnosci/ .

13. Postanowienia końcowe

Treść Regulaminu jest dostępna w Serwisie i może zostać w każdym momencie zapisana na nośniku bądź wydrukowana.

Operator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i Cennika, przy czym zmiany Cennika nie mają wpływu na świadczenie Usług już opłaconych.

Zmiany, o których mowa powyżej obowiązują w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia udostępnienia Regulaminu w nowym brzmieniu.

Regulamin obowiązuje od dnia 13.07.2018 r.